Huisliturgie 2e zondag van de Advent

Benodigdheden

Als je ook de voorgestelde muziek wil beluisteren moet je ook een computer, laptop, tablet of smartphone bij de hand hebben.
Best is er één iemand die het gebedsmoment leidt en de teksten voorbidt. Het evangelie en de voorbede kunnen door iemand anders worden voorgelezen.
Hier vind je een printbare versie van dit gebedsmoment
De tekst van de huisliturgie kan je hier downloaden

Kruisteken

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gebed bij het aansteken van de tweede kaars

(Bij de aanvang, kunnen we de lichten uitdoven in de kamer en pas na de lichtritus terug aansteken.)

Vandaag steken we twee kaarsen aan. Deze kaarsen herinneren ons aan Jezus, die naar ons toe komt als Licht van de wereld. We bidden:

God, in deze donkere dagen,
bereiden wij ons voor op de komst van Jezus, uw Zoon.
Zijn licht staat ons bij,
Hij is Emmanuël: God-met-ons.
Moge de bereidheid in ons groeien om Hem te ontvangen,
want Hij maakt ons leven nieuw,
Hij leidt ons op de weg die ten leven leidt.
Amen.

Lied

Hierna kunnen we dit lied beluisteren (onderaan pagina) of meezingen: Het lied van de Doper (tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Bernard Huijbers)

1 Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.

2 Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

3 Doper, wat liep je in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je daar in die woestenij?
Doper, wat riep je daar in die woestenij?

4 Dat wij omkeren, verlaten ons domein,
beleven ‘t woord des Heren en niet weerbarstig zijn.
Dat wij omkeren en niet weerbarstig zijn.

5 Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete, gelooft in zijn verbond.
Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?

6 Deelt met elkander het brood van alledag,
opdat in u de ander, Gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander het brood van deze dag.

7 Volk uitverkoren om eeuwig te bestaan,
een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam.
Kind ons geboren, Messias is uw naam.

Lezing

(Mc. 1, 1-8)

Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.
Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:
zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen;
een stem van iemand die roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.
Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte;
hij preekte een doopsel van bekering
tot vergiffenis van de zonden.
Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit,
en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij preekte: “Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

Bezinning bij het evangelie

Het Nieuwe Testament ziet Johannes als iemand die de geschiedenis van de profeten afsluit, want na hem komt iemand die een nieuw tijdperk inluidt.
Johannes riep de mensen op om zich te bekeren en om opnieuw te luisteren naar de woorden van de vroegere profeten, zoals Jesaja: ‘Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!’ Vele mensen gaven gehoor aan zijn oproep. Ze lieten zich dopen in de Jordaan. Dat doopsel was een teken dat ze nieuwe mensen wilden worden en zich wilden voorbereiden op de komst van God in hun leven.
Ook wij zijn geroepen om ‘Johannes’-en te zijn: mensen die de weg banen naar Jezus, mensen die de waarheid aankondigen. Zijn er in mijn leven mensen, die mij steeds opnieuw de weg wijzen naar Jezus? Ben ik ook zo iemand voor andere mensen?

Achtergrondmuziek: G.F. Händel, Messiah – Comfort ye my people

Handel’s COMFORT YE MY PEOPLE instrumental cover

Voorbede

Leider: Laten we bidden om aandacht voor wat er echt toe doet in onze voorbereiding voor het komst van Jezus.

Na elk gebed antwoorden we: Kom o Heer en wacht niet langer.

Wij bidden om ontvankelijke mensen,
mensen die openstaan voor kritische geluiden,
mensen die nieuwe wegen durven gaan
omdat ze zien dat het anders moet,
omdat ze geloven dat het anders kan.
Laten we bidden dat zij die, zoals Johannes, de waarheid zeggen,
bij ons welkom zijn: dat we hen echt verstaan.

Kom o Heer en wacht niet langer.

Wij bidden voor hen die in hun leven bedreigd worden door ziekte en armoede,
dat zij niet vereenzamen of moedeloos worden,
maar dat zij, geholpen door zorgzame medemensen
weer toekomst zien.

Kom o Heer en wacht niet langer.

Voor allen die het moeilijk hebben, juist in deze tijd van het jaar,
omdat ze nu hun verdriet en eenzaamheid dubbel voelen.
Voor allen die weinig of niets van het komende kerstfeest zullen merken:
omdat ze geen mensen die van hen houden.

Kom o Heer en wacht niet langer.

Wij bidden om profeten en engelen
die ons wegen wijzen naar de toekomst
Laat ons bidden.

Kom o Heer en wacht niet langer.

Onze Vader

‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn’, zegt de Heer, ‘ben Ik in hun midden’. Laten we daarom vol vertrouwen bidden:

Samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Slotgebed

Heer, onze God, de tweede kaars die brandt
is de kaars van onze inzet als wegbereider.
Dat we niet zelf het middelpunt zouden zijn maar verwijzen naar wie naast ons in het leven staat, in het bijzonder wie minder kansen krijgt.
Help ons naar het voorbeeld van Jesaja en Johannes verwijzen naar de komst van de Heer,
niet als een magisch gebeuren uit een ver verleden maar als een dagdagelijkse mogelijkheid. Amen.

Lied

Tot slot kunnen we dit lied beluisteren of meezingen: De steppe zal bloeien (Tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen)

De Steppe Zal Bloeien

De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen;
de rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht – de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven;
die gingen in rouw tot aan de einden der aarde
één voor één en voorspoed; die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen, die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.