Huisliturgie 32e zondag door het jaar (8 november)

Deze huisliturgie kan je thuis alleen of samen met jouw huisgenoten gebruiken en bidden bij het evangelie van deze zondag (Mt. 25, 1-13)

Benodigheden 

  • Een stompkaars en een aansteker. 
  • Wie met kinderen samenkomt kan theelichtjes voorzien voor alle deelnemers. In dat geval is het ook aan te raden om eveneens de meegeleverde prent af te drukken van het evangelie. Deze prent kunnen de kinderen dan achteraf inkleuren. (zie PDF onderaan artikel) 
  • Als je ook de voorgestelde muziek wil beluisteren moet je ook een computer, laptop, tablet of smartphone bij de hand hebben.
  • Best is er één iemand die het gebedsmoment leidt en de teksten voorbidt. Het evangelie en de voorbede kunnen door iemand anders worden voorgelezen.

Kruisteken en opening

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Stilaan wordt het alsmaar donkerder in de natuur om ons heen. De dagen worden korter, de nachten langer. Soms kan het ook donker zijn in ons eigen hart: we zijn bang voor wat er dezer dagen om ons heen gebeurt, het maakt ons bezorgd en bedrukt. Daarom willen we nu een kaars ontsteken, om Licht in de duisternis.

 

Ontsteken van een kaars

We ontsteken een kaars om onze wanhoop te verdrijven als teken dat we durven geloven

dat de duisternis niet zal overheersen en dat er licht zal zijn voor iedereen.

 

Hierna kunnen we luisteren/meezingen

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft.

 

Gebed

God,

om licht zijn we tot bij U gekomen

licht in donkere dagen

licht op onze levensweg.

 

Om warmte zijn wij tot bij U gekomen

warmte voor koude handen

warmte die de kou verjaagt.

 

God,

zegen ons dan met Uw Licht

opdat wij hoopvolle mensen zouden zijn.

 

Amen.

 

Lezing

We lezen uit het evangelie opgetekend door Matteus (Mt. 25, 1-13)

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: “Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes, die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er een geroep: ‘Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!’ Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: ‘Geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit.’ Maar de verstandigen antwoordden: ‘Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.’ Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: ‘Heer, heer doe ons open!’ Maar hij antwoordde: ‘Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet.’ Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

 

Korte commentaar

Jezus nodigt ons vandaag uit om waakzaam te zijn, om onze lampen brandend te houden. De vraag kan zijn: wat betekent dit voor mij vandaag? Hoe kan ik in deze tijd mijn licht laten schijnen? Hoe kan ik in de huidige omstandigheden mijn lamp brandend houden? En hoe kan Jezus mij hierbij helpen? Laten we het even stil maken om hier persoonlijk bij stil te staan.

  • Stilte of muziek

We kunnen het gewoon enkele minuten stil laten, of wie liever wat muziek op de achtergrond heeft kan gebruik maken van het lied ‘Wait for the Lord’ van Taizé  of van BWV 645 Wachet auf, ruft uns die Stimme, het bekende orgelstuk dat Bach heeft geschreven als bezinning op het evangelie dat we zonet gehoord hebben.

Wie dat wil kan hierna even kort uitwisselen met de huisgenoten over de gestelde vraag.

Als je samen met kinderen bidt, dan kan iedereen vertellen hoe hij of zij in de komende dagen een licht wil zijn en daarbij een theelichtje ontsteken aan de grote kaars en vervolgens het eigen theelichtje bij de grote kaars plaatsen.

 

Voorbede

We willen nu al onze vragen, onze zorgen en onze vreugdes, aan God voorleggen.

 

Bidden we voor allen die angstig zijn, voor hen die geen uitkomst zien, voor allen die bezorgd zijn.

 

Bidden we voor allen die ziek zijn, voor hen die zich eenzaam voelen, voor alle mensen die onder lasten gebukt gaan.

 

Bidden we voor mensen die een licht zijn op onze weg, voor hen die licht proberen te brengen in donkere momenten, voor allen die licht zijn voor elkaar.

 

Wie wil kan hier ook nog zelf een wens of een bede formuleren…

 

Onze Vader

 

En leggen we dit alles dan in Gods handen. Laten we dit doen in verbondenheid met alle mensen met wie we nu in gebed verenigd zijn, en doen we dit met de woorden die Jezus ons zelf heeft geleerd.

 

Samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Gebed

 

God,

Gij hebt Uw Licht uitgezaaid over onze wereld en in onze harten.

Laat dit licht nooit doven, ook al is het soms donker om ons heen.

Laten wij steeds blijven geloven in de kracht van Uw Licht.

Doe uw Licht over ons stralen,

opdat wij zelf licht zouden kunnen zijn voor elkaar

en zo elkaars nacht verlichten met onze liefde.

Amen.

 

En Moge die God van Licht ons dan zegenen,

Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

 

Eventueel slotlied

 

Wie dat wenst; kan hier nog even tot slot luisteren naar het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ op tekst van Huub Oosterhuis en op de melodie van Antoine Oomen

 

Je kan hier de PDF versie afprinten