Huisliturgie 3de zondag van de Advent (13 december)

Opening

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gebed bij het aansteken van de derde adventskaars

(Bij de aanvang, kunnen we de lichten uitdoven in de kamer en pas na de lichtritus terug aansteken.)

Laten we ons biddend richten tot God, vooraleer we onze derde adventskaars aansteken.

Heer,
in de wereld van vandaag roept Gij ons
om getuigen te zijn van het licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht
Voor de minste medemens,
en help ons te geloven
Dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden ons aanwezig zijt.
Amen.

Lied

Hierna kunnen we dit liedje beluisteren of meezingen: Als alles duister is (Taizé)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Lezing

Uit het evangelie opgetekend door Johannes (Joh 1,6-8.19-28):

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht.
Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen:

« Wie zijt gij? »
Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid:
« Ik ben de Messias niet. »
Zij vroegen hem: « Wat dan? Zijt gij Elia? »
Hij zei: « Dat ben ik niet. »
« Zijt gij de profeet? »
Hij antwoordde: « Neen. »
Toen zeiden zij hem: « Wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf? »
Hij sprak: « Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer! »
De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: « Wat doopt gij dan, als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet? »
Johannes antwoordde hun: « Ik doop met water, maar onder u staat Hij die gij niet kent,
Hij die na mij komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. »
Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was.

Bezinning

Vandaag is de derde zondag van de Advent, ook zondag Gaudete genoemd, zondag van de vreugde. In de liturgie klinkt herhaaldelijk de uitnodiging om zich te verblijden, om zich te verheugen, waarom? Omdat de Heer nabij is. Kerstmis is dichtbij. De christelijke boodschap wordt “evangelie” genoemd, “blijde boodschap”, aankondiging van vreugde voor heel het volk. De Kerk is geen toevluchtsoord voor trieste mensen, de Kerk is het huis van de vreugde!

De derde zondag van de Advent is ook dé zondag bij uitstek van de campagne Welzijnszorg. Meer nog dan anders laten we ons vandaag aanspreken door wie in onze samenleving aan de kant worden gezet. Ieder van ons is geroepen om ‘meer dan een profeet’ te zijn, ‘meer dan een voorloper’, meer dan iemand die naar Jezus verwijst. We moeten de stem van Jezus worden, de handen van Jezus, de voeten van Jezus, het hart van Jezus. Zoals St. Teresa van Avila het zegt: « Christus heeft nu geen ander lichaam op aarde dan het jouwe, geen handen dan de jouwe, geen voeten dan de jouwe. Van jou zijn de ogen waardoor Christus met mededogen naar de wereld kijkt; van jou zijn de voeten waarmee Hij rond gaat, goede daden verrichtend; van jou zijn de handen waarmee Hij de mensen nu zegent ».

(Wie dat wenst kan hierna even kort stilstaan bij het evangelie of uitwisselen met de huisgenoten of gezinsleden over de bovenstaande gedachten. Praat over de manieren waarop wij ons actief kunnen voorbereiden om Jezus te ontvangen.)

Achtergrondmuziek: Mijn God, mijn vreugde (Jésus ma joie, Taizé)

Foto John Fowler

Voorbeden

Bidden wij tot God onze Vader die onder ons wil wonen.

God, leef in het hart van de mensen.

Voor de mensen die zich zorgen maken Over hun gezondheid en nog veel meer:
Dat ze de moed niet verliezen.
Dat er mensen om hen heen zijn die hun bange zorgen willen delen.
Laat ons bidden…God, leef in het hart van de mensen.

Om bevrijding voor hen wiens hart verkild is, die hun vertrouwen verloren hebben
Laat ons bidden…God, leef in het hart van de mensen.

Om hoop voor allen die gebukt gaan onder geweld en verdrukking.
Laat ons bidden…God, leef in het hart van de mensen.

Voor hen die in onze maatschappij opkomen voor mensen aan de rand, in het bijzonder voor de medewerkers van Welzijnszorg.

Voor hen die in buurten, verenigingen, geloofsgemeenschappen
zorg dragen voor het welzijn van mensen;
zij brengen het goede nieuws in praktijk.

Dat ze nooit moe worden om te strijden voor een gelijkwaardig bestaan van elk één.

Laat ons bidden…God, leef in het hart van de mensen.

Voor mensen die elke dag opnieuw moeten zoeken om rond te komen, dat ze Welzijnsmensen ontmoeten die hen een duwtje in de rug willen geven.

Laat ons bidden….God, leef in het hart van de mensen.

Onze Vader

« Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn », zegt de Heer, « ben Ik in hun midden ». Laten we daarom vol vertrouwen bidden:

Samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Slotgebed

Lieve Jezus,
uw hart is zo groot.
Arme en rijke, gezonde en zieke,
kleine en grote mensen waren uw vrienden.
Help ons om ook van ons hart
een warme thuis te maken,
waarin veel mensen mogen wonen.
Dan zullen wij luisteren
naar hun blijdschap en verdriet.
Help ons om in de komende dagen en weken
op die manier mee te werken
aan een aangename leefwereld rondom ons,
in ons gezin, werk en overal waar wij komen.
Amen

Lied

Tot slot kunnen we nog naar een Taizé lied luisteren of dit meezingen: Laetentur coeli (Taizé)

Laetentur coeli,
exultet terra,
a facie Domini quia venit,
quia venit!

Toegang tot Kerknet.