Huisliturgie | Eerste zondag Advent

Benodigdheden:

  • Materiaal om een eenvoudige adventskrans of tafelarrangement te maken
  • wintergroen ( takjes van spar, den, hulst, conifeer)
  • een schotel; vier kaarsen (voorkeur: drie paarse kaarsen en een roze kaars, of allemaal wit )
  • eventueel: lint of andere decoraties; een aansteker.
  • Als je ook de voorgestelde muziek wil beluisteren moet je ook een computer, laptop, tablet of smartphone bij de hand hebben.

Best is er één iemand die het gebedsmoment leidt en de teksten voorbidt. Het evangelie en de voorbede kunnen door iemand anders worden voorgelezen.
Hier kan je dit gebedsmoment hier afprinten
Je kan extra suggesties voor kinderen hier vinden.

 

Voorbereiding van de adventskrans

Dit kan ook een gezellige tijd zijn om samen met je huisgenoten of familieleden een adventskrans of andere decoratie voor te bereiden
Op een grote schotel (bijvoorbeeld taartschotel) leggen we groene takjes in een cirkel. We plaatsen in die cirkel ook vier kaarsen of theelichtjes.
De adventskrans is groen, de kleur van nieuw leven en hoop. Groen herinnert ons er ook aan dat we mensen van hoop zijn, omdat God altijd bij ons is. De adventskrans heeft drie paarse kaarsen en een roze kaars. Paars is de kleur van boetedoening: de kleine offers die we brengen om Jezus in ons hart te verwelkomen in onze naaste. Roze, de kleur van de kaars van de derde week van Advent herinnert ons aan de vreugde om Jezus met Kerstmis te ontmoeten.

 

Kruisteken en opening

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Gebed bij het aansteken van de eerste kaars

(Bij de aanvang, kunnen we de lichten uitdoven in de kamer en pas na de lichtritus terug aansteken.)

Op de eerste zondag van de Advent beginnen we aan de vier weken durende voorbereiding op Kerstmis. Advent betekent wachten op de geboorte van Jezus, die komt om ons de liefde van God de Vader te tonen. We wachten op zijn wedergeboorte in ons hart, onze klaslokalen, onze woonzorgcentra en ziekenhuizen, onze gemeenschapen en in de hele wereld. Naarmate we het kerstgebeuren dichter naderen, steken we meer kaarsen aan op onze adventskrans.

Vandaag steken we de eerste kaars aan. Deze kaars herinnert ons aan Jezus, die naar ons toe komt als Licht van de wereld.

 

God,

in deze donkere dagen,

bereiden wij ons voor

op de komst van Jezus, uw Zoon.

Zijn licht staat ons bij,

Hij is Emmanuël: God-met-ons.

Moge de bereidheid in ons groeien om Hem te ontvangen, want Hij maakt ons leven nieuw,

Hij leidt ons op de weg die ten leven leidt.

Amen.

 

Lied

Hierna kunnen we dit liedje beluisteren of meezingen: Lied aan het licht (Huub Oosterhuis)

 

Lezing

Uit het evangelie opgetekend door Marcus (13,33-37):

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: « Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is. Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.

Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of midden in de nacht, bij het hanegekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam! »

 

Korte commentaar

Advent betekent ook waken tot de komst van het Kind. Het is een tijd om bedachtzamer te zijn: om na te denken over ons leven en de plaats van Jezus daarin.

Mensen kunnen op verschillende manier wachten: passief gelaten, zoals voor een trein of in de file, of actief, zoals voor een groot feest dat nog voorbereid moet worden. Dit is een tijd om ons toe te leggen op concrete daden van goedheid en solidariteit met wie het minder goed heeft.

Advent is ook een reis, naar binnen. Het gaat om een ‘ad-venire’, een aankomen of naderbij komen, van twee kanten: aan de ene kant komt het ogenblik van de geboorte van Jezus naderbij; aan de andere kant moeten wij ook ‘bewegen’ naar het kerstgebeuren.

(Wie dat wenst kan hierna even kort stilstaan bij het evangelie of uitwisselen met de huisgenoten of gezinsleden over de bovenstaande gedachten. Praat over de manieren waarop wij ons actief kunnen voorbereiden om Jezus te ontvangen.)

 

Achtergrondmuziek: Wait for the Lord (Taizé lied)

 

Voorbede

Leider: Laten we bidden om aandacht voor wat er echt toe doet in onze voorbereiding voor het komst van Jezus. Na elk gebed antwoorden we: « KOM, HEER JEZUS »

 

Laten we bidden voor vrede in de wereld, zodat iedereen die in oorlog- en conflictgebieden leeft, de vrede van Christus zal kennen. We bidden tot de Heer.

KOM, HEER JEZUS

Laten we voor de kerk bidden. Dat in deze tijd van wachten alle christenen in geloof en liefde zullen groeien. We bidden tot de Heer …

KOM, HEER JEZUS

Laten we bidden voor de mensen die ziek en eenzaam zijn in deze moeilijke tijden. Dat ze hoop en troost mogen vinden als we hen deze advent en kerst de hand reiken. We bidden tot de Heer …

KOM, HEER JEZUS

Laten we voor ons allemaal bidden, dat de Heilige Geest ons hart met liefde mag vervullen, dat we Jezus in iedereen met barmhartigheid en vriendelijkheid mogen verwelkomen. We bidden tot de Heer …

KOM, HEER JEZUS

We wachten op jou, Licht van de Wereld, om nieuw leven en hoop in onze wereld te brengen.

KOM, HEER JEZUS

 

Onze Vader

 

« Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn », zegt de Heer, « ben Ik in hun midden ». Laten we daarom vol vertrouwen bidden:

 

Samen

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Slotgebed

God van de liefde,

Uw zoon, Jezus, is uw grootste geschenk aan ons.

Hij is een teken van uw liefde.

Help ons in die liefde te wandelen tijdens de Adventsweken,

Terwijl we wachten en ons voorbereiden op zijn komst.

We bidden in de naam van Jezus.

Amen.

 

Lied

Tot slot kunnen we nog even naar een Taizé lied luisteren of dit meezingen:

Iedere nacht verlang ik naar u God (Jesaja 26,9a)