Huisliturgie kerstdag

 

Een extra suggestie voor de gezinnen met kinderen:

Komt allen tezamen! Samen op weg naar Betlehem – een reeks filmpjes om op weg te gaan naar Kerstmis. Vier ervaren vertellers nemen je mee langs de profeten, op weg met de heilige Familie, de herders en engelen, de koningen, de sterren en de dieren naar de nieuwe Koning.  Nadien kun je je verwondering met anderen delen via een padlet, of thuis creatief aan de slag gaan.

Op 24/12 is er een viering voor kinderen op kerstavond (met live muziek!)

Elk filmpje blijft enkele weken online staan. Je kan ze op deze website terugvinden

(Een initiatief van de Sint- Michielsbeweging in samenwerking met de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, CCV Gezinspastoraal bisdom Brugge en Godly Play Vlaanderen.)

 

Met het gebedsmoment dat hier volgt kan je thuis alleen of samen met jouw huisgenoten een moment stilvallen en bidden rond het evangelie van Kerstdag. We kunnen ons rond de kerststal zetten.

Benodigdheden: een kaars en een aansteker om eventueel bij de kerststal te plaatsen.

Wie ook met kinderen samenkomt kan theelichtjes voorzien voor alle deelnemers. In dat geval is het ook aan te raden om eveneens de meegeleverde prent af te drukken van de kerststal. Deze prent kunnen de kinderen dan achteraf inkleuren. 

Als je ook de voorgestelde muziek wil beluisteren moet je ook een computer, laptop, tablet of smartphone bij de hand hebben.

Best is er één iemand die het gebedsmoment leidt en de teksten voorbidt. Het evangelie en de voorbede kunnen door iemand anders worden voorgelezen.

 

Kruisteken en opening

 

We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Vandaag is het Kerstmis. We vieren de geboorte van Jezus. Hij werd geboren in een stal in Betlehem. Hij kreeg bezoek van de herders in het veld. Voor hen was Jezus de langverwachte redder. Hij was het licht dat hun duisternis kwam verlichten. Ook voor ons kan het Kerstekind een licht zijn in ons leven. Daarom steken we nu deze kaars aan die we dichtbij de kerststal hebben gezet.

 

Ontsteken van een kaars

We ontsteken op deze Kerstdag een kaars

omdat Jezus in onze wereld is gekomen

als een licht dat alle duisternis verdrijft.

Deze kaars is het teken

dat we durven geloven

dat de duisternis niet zal overheersen

en dat er licht zal zijn voor iedereen.

Hierna kunnen we luisteren/meezingen: Nu zijt wellekome

 

Gebed

 

Gezegend zijt Gij, God,

Koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen.

Zegen ook ons met uw licht!

 

Donker is de wereld,

duister vaak ons hart.

Zoeken willen wij

het licht van uw ogen.

Zegen ook ons met Uw licht.

 

Bij uw licht zien wij elkaar:

mensen van uw welbehagen.

Houd uw gezicht

voor ons niet verborgen.

Zegen ook ons met Uw licht!

 

Amen.

Lezing

 

We lezen uit het evangelie opgetekend door Johannes (1,1-5.14.18)

In het begin was het Woord

en het Woord was bij God

en het Woord was God.

Dit was in het begin bij God.

Alles is door Hem geworden

en zonder Hem is niets geworden

van wat geworden is.

In Hem was leven

en dat leven was het licht der mensen.

En het licht schijnt in de duisternis,

maar de duisternis nam het niet aan.

(…)

Het Woord is vlees geworden

en heeft onder ons gewoond.

Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,

zulk een heerlijkheid

als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,

vol genade en waarheid.

(…)

Niemand heeft ooit God gezien;

de Eniggeboren God,

die in de schoot des Vaders is,

Hij heeft Hem doen kennen.

 

Korte commentaar

In zijn proloog zingt Johannes dit lied uit. Hier geen verhaal over een kind geboren in een stal. Johannes gaat onmiddellijk naar de kern van de zaak. Wat betekent de geboorte van dit kind voor ons en onze wereld? Volgens Johannes is dit kind in de stal het « vleesgeworden woord van God ». Dit betekent dat in Jezus God zelf onder ons komt wonen, dat Jezus God voor ons tastbaar maakt. In dat kind in de kribbe zien wij de God van liefde die tastbaar nabij komt. En die God wil in Jezus voor ons een licht zijn in de duisternis! De vraag is: hoe kan het Kerstekind Jezus voor mij een licht zijn in mijn leven?

 

Stilte of muziek

We kunnen het gewoon enkele minuten stil laten, of wie liever wat muziek op de achtergrond heeft kan gebruik maken van de pianoversie van Adeste fideles door Stephan Moccio

 

Wie dat wil kan hierna even kort uitwisselen met de huisgenoten over de gestelde vraag. Als je samen met kinderen bidt, dan kan iedereen vertellen hoe Jezus een licht kan zijn in zijn of haar leven en daarbij een theelichtje ontsteken aan de grote kaars en vervolgens het eigen theelichtje bij de kerststal plaatsen.

 

Voorbede

 

We willen nu al onze vragen, onze zorgen en onze vreugdes, op deze Kerstdag aan God voorleggen.

 

Bidden we voor allen die in deze Kerstdagen eenzaam zijn,

voor hen die geen uitkomst zien,

voor allen die bezorgd zijn.

 

Bidden we voor allen die ziek zijn,

voor hen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren,

voor alle mensen die onder lasten gebukt gaan.

 

Bidden we voor mensen die een licht zijn op onze weg,

voor hen die licht proberen te brengen in donkere momenten,

voor allen die licht zijn voor elkaar.

 

Wie wil kan hier ook nog zelf een wens of een bede formuleren…

 

Onze Vader

 

En leggen we dit alles dan in Gods handen.

Laten we dit doen in verbondenheid met alle mensen met wie we nu in gebed verenigd zijn,

En doen we dit met de woorden die Jezus ons zelf heeft geleerd.

 

Samen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

 

Gebed

God,

Op Kerstmis hebt Gij Uw Licht uitgezaaid over onze wereld en in onze harten.

Laat dit licht nooit doven, ook al is het soms donker om ons heen.

Laten wij steeds blijven geloven in de kracht van Uw Licht.

Doe uw Licht over ons stralen,

opdat wij zelf licht zouden kunnen zijn voor elkaar

en zo elkaars nacht verlichten met onze liefde,

deze kerstdag

en alle dagen die komen.

Amen.

 

En Moge die God van Licht ons dan zegenen,

Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.

Eventueel slotlied: Angels we have heard on high (door ‘for KING & COUNTRY’)

Toegang tot de pagina van Kerknet.

© Hellen Mardaga